Fundacja Twój Rozwój realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez następujące działania: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznymi działalność charytatywna podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochronę i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i wiele innych działań

Close Menu